Adatvédelmi Nyilatkozat                        

 

A Perger és Binder BH 2010 Kft. által működtetett „BioHair” oldal, (www.biohair.hu) és „BioHairBalance” oldal (www.biohairbalance.hu) – továbbiakban: Weboldalak tiszteletben tartják az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Weboldalakon történő kapcsolatfelvételhez és a szalonokba történő on-line sorbaálláshoz szükséges adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Perger és Binder BH 2010 Kft. az Ön adatait szükség szerint, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja, kezelje.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a Perger és Binder BH 2010 Kft. (1132 Budapest, Visegrádi utca 3. 3. em. 2/A), vagy az iroda@biohair.hu e-mail címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

 

 1. Az adatkezelő megnevezése
  A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Nyilatkozat) a Perger és Binder BH 2010 Kft. (1132 Budapest, Visegrádi utca 3. 3. em. 2/A, képviseli: Perger Gabriella, ügyvezető, e-mail cím: iroda@biohair.hu) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a www.biohair.hu és www.biohairbalance.hu)  (a továbbiakban: Weboldalak) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

 

 1. Weboldalakon történő kapcsolatfelvétel
  • Adatkezelés tárgya és célja: A Weboldalakon üzenetkezelő rendszer működik, melyen a látogatók regisztráció nélkül küldhetnek üzenetet a Weboldalak üzemeltetőjének. A kétirányú kommunikáció szükségessé teszi a látogató kapcsolattartási adatainak kezelését.
  • A kezelt személyes adatok köre: Az üzenetküldés alkalmával, az üzenetet küldő látogató publikus IP címe és a rögzítés időbélyege, valamint a látogató által megadott adatok (név, e-mail cím, üzenet, opcionálisan megadható telefonszám) kerülnek tárolásra.
  • Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a) pontja
  • Adatkezelési időtartama: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvétellel kezdődik és azt az adatkezelő öt év elteltével törli. A felhasználó jogosult az adatkezelés időtartama alatt az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonni, és a kezelt adatok törlését kérni.

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. adójogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalakon történő kapcsolatfelvétel során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 1. A szerver naplózása
  • Adatkezelés tárgya és célja: Az adatkezelés célja, hogy a Weboldalak látogatása során a szolgáltató az információtechnológiai rendszereinek biztonságát (visszaélések elkerülése), a Weboldalak zavarmentes üzemeltetését biztosítsa, a Weboldalak működését optimalizálja.
  • A kezelt személyes adatok köre: A Weboldalak megtekintésekor a rendszer automatikusan minden oldal megjelenítésekor böngészőjétől adatokat kér és azokat az ún. logfájlokban tárolja. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. A tárolt adatok köre a következő: a megjelenítés dátuma és ideje, az adat neve, előzmény weboldal címe, ahonnan az illető oldal lekérésre került, IP cím, átvitt adatmennyiség, a használt operációs rendszer és böngésző.
  • Adatkezelés jogalapja: Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja figyelemmel arra, hogy az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik weboldala biztonságos működéséhez.
  • Az adatkezelés időtartama 30 nap.

 

 1. A sütik (cookie-k) alkalmazása
  • A személyes adatok kezelésének célja: testreszabott kiszolgálás és a felhasználói élmény fokozása.
  • Kezelt adatok köre: Adatkezelő a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), melyet bármikor visszavonhat. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
  • Adatkezelési időtartama: 12 óra

 

 1. Online sorbaálláshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése

Személy adatok kezelésének tárgya és célja: Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakon az „Állj sorba online!” funkció alkalmazásával az Adatkezelő budapesti és vidéki szalonjainak vendégei (a továbbiakban: Vendégek, Végfelhasználók vagy Érintettek) számára on-line sorban állási szolgáltatást nyújt. Adatkezelő a szolgáltatást web és chatbot csatornákon teszi elérhetővé. A chatbot szolgáltatás egy automatizált kommunikációt megvalósító intelligens csevegőrobot technológia, mely kommunikáció során a chatbot beszélgetést szimulál a Végfelhasználó és az Adatkezelő között chat platformok útján, ezáltal az Adatkezelő információkat és szolgáltatásokat nyújt a Végfelhasználóknak.

  • Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a) pontja.
  • A kezelt személyes adatok köre:
   • Webes sorban állás: név (opcionális), telefonszám
   • Chatbot sorban állás: Facebook user ID, Facebook név, e-mail cím (opcionálisan),név (opcionálisan), valamint bármely más, a Végfelhasználó által megadott adat a Chatbot interakcióban.
  • Adatkezelés időtartama: Érintettek hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb Végfelhasználó utolsó aktivitástól számított egy év (ha a Végfelhasználó az utolsó aktivitástól számított egy éven belül nem veszi ismét igénybe a chatbot szolgáltatást) után anonimizált módon kerül sor az adatkezelésre, az utolsó aktivitástól számított öt év elteltével törlésre kerülnek a chatbot beszélgetések adatai.

A telefonszámok 48 órán belül törlésre kerülnek.

 

 1. Automatizált ügyfélszolgálati tevékenység a Vendég egyedi igénye alapján (célzott tartalom kiszolgálás)
  • Személy adatok kezelésének tárgya és célja: Automatizált ügyfélszolgálati tevékenység chatbot technológia segítségével.
  • Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a) pontja.
  • A kezelt személyes adatok köre: Facebook user ID, Facebook név, e-mail cím (opcionálisan),név (opcionálisan), valamint bármely más, a Végfelhasználó által megadott adat a Chatbot interakcióban.
  • Adatkezelés időtartama: Érintettek hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb Végfelhasználó utolsó aktivitástól számított egy év (ha a Végfelhasználó az utolsó aktivitástól számított egy éven belül nem veszi ismét igénybe a chatbot szolgáltatást) után anonimizált módon kerül sor az adatkezelésre, az utolsó aktivitástól számított öt év elteltével törlésre kerülnek a chatbot beszélgetések adatai.

 

 1. Az adatkezelés általános szabályai

Az adatkezelő a részére megadott személyes adatokat a működésétől eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő részére megadott személyes adatok valóságáért kizárólag az azt megadó felhasználó felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az adatkezelő külső személyeket vesz igénybe. Az adatkezelő ennek során biztosítja, hogy csak olyan külső személyeket vesz igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatkezelő ezen felül a külső közreműködők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A felhasználó személyes adatainak továbbítására és használatára a vonatkozó jogszabályokban kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatfeldolgozás kifejezetten az on-line sorbaállás és az automatizált ügyfélszolgálati tevékenység (chatbot csatornán) szolgáltatások kapcsán:

Az adatok feldolgozásába Adatkezelő bevonja a Linistry Zrt-t (Székhely: 2234 Maglód, Gábor Áron utca 38., 13 Cégjegyzékszám: 13-10-041989, Adószám: 26651929-2-13), mint Adatfeldolgozó. A chatbot csatorna üzemeltetésére és adatainak feldolgozására Linistry további adatfeldolgozóként / közreműködőként a Talk-A-Bot Kft.-t (Székhely: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 5. 2. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-286391; Adószám: 25735967-2-411025; a továbbiakban: Talk-A-Bot) vonja be.

Adatfeldolgozó az Érintettek személyes adatainak rögzítését és tárolását kizárólag az Adatkezelő által meghatározott, a chatbot szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint, a szerződés teljesítése céljából teszi, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a Vendégek figyelmét, hogy a chatbot használata során körültekintően járjon el a személyes adatai megadása kapcsán és ne adjon meg a fentiekben megjelölt célokhoz feltétlenül szükséges adatokon túl egyéb információkat az Adatkezelő részére.

A chatbot szolgáltatás üzemeltetése során további részt vevő közreműködők a Vendégek választása szerinti budapesti és vidéki szalonok munkatársai, akik a chatbot szolgáltatáshoz kapcsolódóan kizárólag a Vendégek sorszámát kezelik, részükre személyes adat nem kerül továbbításra. Az Adatkezelő külföldre kizárólag a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat adatot.

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozói a személyes adatokat megfelelő technikai, biztonsági és egyéb intézkedésekkel védik, valamint biztosítják az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvják azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Érdemes figyelemmel lenni azonban arra, hogy a szigorú biztonsági intézkedés és feltételek ellenére, az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Amennyiben az adatfeldolgozók köre módosul, úgy az ezzel kapcsolatos változások a jelen tájékoztatóban átvezetésre kerülnek, és erről az Érintetteket időben tájékoztatjuk.

Chatbot szolgáltatás során tárhely szolgáltató:

A chatbot beszélgetések az Amazon Web Service által biztosított felhő alapú tárhelyén kerülnek tárolásra.

Cégnév: AMAZON WEB SERVICES EMEA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

Székhely: 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG

Nyilvántartási szám: R.C.S. LUXEMBOURG: B186284

Elérhetőség: https://aws.amazon.com/

 

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére.

Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást felhasználó részére.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését kérni, mely kérelemnek az adatkezelő a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül köteles eleget tenni. Amennyiben a kérelem folytán az adatkezelő törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A felhasználó a vonatkozó jogszabályok, így különösen az Info tv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez a kapcsolatfelvétel során harmadik fél vagy a felhasználó szándékosan valótlan adatokat ad meg vagy a Weboldalak használata során bármilyen módon kárt okoz, úgy az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. Az e-mail címek felhasználása

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel a kapcsolattartás során:

Az e-mail címek kezelése elsősorban a felhasználó azonosítását, a felhasználó részéről felmerülő kérdések közlését és megválaszolását szolgálja a kapcsolattartás során, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő számítástechnikai rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a kapcsolatfelvételkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és lehetőséget biztosít számára, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogait gyakorolja, különösen az adatkezeléshez történő hozzájárulását megadja. Amennyiben a felhasználó az eltérő célú adatkezeléshez nem járul hozzá, azokat az adatkezelő fel nem használhatja.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

Kelt: Budapest, 2021. június 1.